‘ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್’ – ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಬಿಡಿ. ಮತದಾರರು “ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ”ಗೇ ನನ್ನ ಮತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟರೆ..?