ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ “ಯಂಗ್ ಟರ್ಕ್”ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್

೨೬-೦೬-೨೦೧೨ ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಯುವ ಪುರವಣಿ “ಯಂಗ್ ಟರ್ಕ್” ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳು.

ಮುಂಬರುವ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಸಂ.ಕ ದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡೋಣ.

Punchlines in Samyukta Karnataka - 26-06-12
Punchlines in Samyukta Karnataka, Young Turk- 26-06-12
Punchlines in Young turk of Samyukta karnataka - 26-06-2012
Punchlines in Young turk of Samyukta karnataka – 26-06-2012