ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆದ್ದ್ ಪೆದ್ದಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ…

hudugaru hudugeera hatra peddu peddaagi