ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ”ಜೀ” ಬಗೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳು

ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜೀ ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ದಿನಗಟ್ಲೇ ಅವರದೇ ಸುದ್ದಿ – ಸದ್ದು. ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ.

If Nityananda swamy becomes sports minister

If Nityananda expires